Time to Move

Ajankohtaista

Uusimmat tiedotteet 

Etusivu » Ajankohtaista

Tiedot palveluntarjoajasta ja rekisteroselosteet


28.05.2018

TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA JA REKISTERISELOSTEET

T2M Seinäjoki Oy
Keskuskatu 15, 60100 Seinäjoki
Puhelin: 040-7056292
Sähköposti: laura.lehtila@gmail.com
T2M Seinäjoki Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. 
Y-tunnus on  2646955-2 

T2M SEINÄJOKI OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 12.4.2018
1 Rekisterinpitäjä
T2M Seinäjoki 
Keskuskatu 15, 60100 Seinäjoki
Y-tunnus on  2646955-2
2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Yrittäjä ja osakas Laura Lehtilä
Puhelin 040-7056292
Sähköposti: laura.lehtila@gmail.com
T2M Seinäjoki on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa. 
3 Rekisterin nimi
T2M Seinäjoki Oy:n asiakasrekisteri. 
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on T2M Seinäjoki Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, jäsenyys tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen ja uutisoinnin hoitaminen niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen ja toteuttaminen.
Asiakasrekisterin käsittelytehtäviä ei ulkoisteta.
5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:
Nimi, työnantaja, henkilötunnus, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
Palvelujen ostoon ja maksuihin liittyviä tietoja sekä muistiinpanoja. Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.
6 Henkilötietojen säilytysaika
Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja T2M Seinäjoki Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 10 vuotta.
Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.
7 Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. 
8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle
Asiakastietoja ei luovuteta T2M Seinäjoki Oy:n ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.
Asiakastietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9 Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä.
Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
10 Profilointi
T2M Seinäjoki Oy ei tee mitään asiakastietoihin liittyvää profilointia.
11 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita T2M SEinäjoki Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on T2M Seinäjoki Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.
Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.
T2M Seinäjoki Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja T2M Seinäjoki Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa T2M Seinäjoki Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
12.3 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
12.4 Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä T2M Seinäjoki Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.
13 Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä T2M Seinäjoki Oy:hyn

T2M Seinäjoki Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.


Takaisin uutisiin